Wettelijke verklaring

www.ENTEROL.be

Uitbater van de website

Deze site wordt uitgebaat door de N.V. Biocodex Benelux, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0401.936.623 en met maatschappelijke zetel te Humaniteitslaan 292 , 1190 Brussel.

Mail : info@biocodex.be

Tél. : 0032 2 370 47 90

Fax. : 0032 2 370 47 94

De website www.enterol.be wordt gehost door Alterway, 227 Bureaux de la colline, 1 rue Royale – Bât. D, 92210 Saint-Cloud, Frankrijk. Telefoonnummer: +33 (0)1 41 16 34 95.

Inhoud en Gebruik van de site

Deze site heeft als doel algemene informatie te verstrekken over de organisatie, de activiteit en de producten van Biocodex Benelux. Hij werd ontworpen en gerealiseerd met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gezondheid. Zo is het niet het rechtstreekse doel van de informatie met betrekking tot de vermelde geneesmiddelen om er reclame voor te maken en wordt er door Biocodex Benelux geen enkele bijzondere aanbeveling gedaan betreffende het gebruik ervan. Dit gebruik moet systematisch overeenstemmen met de bijsluiter van het geneesmiddel.

De informatie, de illustraties en de documenten die op deze site gepubliceerd worden zijn de exclusieve eigendom van de vennootschap Biocodex Benelux. Geneesheren en apothekers (beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorg) mogen deze website raadplegen en gebruiken in het kader van de uitoefening van hun beroep. Alle andere internetgebruikers mogen deze website slechts raadplegen en gebruiken voor strikt persoonlijke en privédoeleinden. In het andere geval weigert Biocodex Benelux alle aansprakelijkheid door het gebruik dat ervan zou gemaakt worden.

Aansprakelijkheid

Biocodex Benelux heeft als doel om voor de geneesheren en hun patiënten efficiënte en zekere producten op punt te stellen en toegankelijk te maken die hun gezondheid en hun levenskwaliteit verbeteren.

Deze website werd ontworpen als een dienst van Biocodex Benelux. De op deze website voorkomende informatie heeft uitsluitend als doel om Biocodex Benelux en haar producten en diensten voor te stellen.

De op deze website voorkomende informatie werd door Biocodex Benelux verzameld met zorg en professionalisme en in een bekommernis om de kwaliteit ervan. Biocodex Benelux stelt alles in het werk om deze informatie te vervolledigen en deze regelmatig bij te werken. De publicatie ervan houdt echter geen enkele, uitdrukkelijke of stilzwijgende, garantie van volledigheid of juistheid in. Het is altijd mogelijk dat deze informatie geactualiseerd wordt. Biocodex Benelux beveelt alle gebruikers dus aan de via deze site ontvangen informatie te controleren alvorens deze onder welke vorm dan ook te gebruiken. De aangeboden informatie en diensten kunnen in geen geval in de plaats worden gesteld van een raadpleging, een behandeling of een diagnose gesteld door uw geneesheer. De geformuleerde inhoud heeft geen bijzondere diagnostische of therapeutische waarde.

Noch Biocodex Benelux, noch de derden die betrokken zijn bij het opstellen, de productie of de overdracht van deze website kunnen aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van de toegang tot of het gebruik van deze website of van de onmogelijkheid van die toegang of van dat gebruik.

Deze site kan links bevatten naar andere sites die interessant kunnen zijn voor de bezoekers van onze site. Biocodex Benelux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar deze links verwijzen.

Intellectuele eigendom

De domeinnamen en logo’s van de vennootschap evenals alle teksten en namen van geneesmiddelen vermeld op deze site zijn de uitsluitende eigendom van de groep Biocodex. De namen van de vermelde producten zijn gedeponeerde merken die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten.

Alle elementen van deze site, in het bijzonder de structuur, de voorstelling, de teksten, de illustraties, de foto’s, de programma’s en de beelden ervan mogen niet het voorwerp uitmaken van een gehele of gedeeltelijke wijziging, verandering en, meer in het algemeen, van geen enkele exploitatie zonder het voorafgaande en uitdrukkelijk akkoord van Biocodex Benelux. U mag de informatie van de site voor persoonlijke doeleinden aanplakken, afdrukken en downloaden, maar in geen geval voor commerciële doeleinden.

In geval van niet-naleving van enige van deze verplichtingen, behoudt Biocodex Benelux zich het recht voor om de verantwoordelijke van de inbreuk, ongeacht de aard ervan, te vervolgen met alle middelen van recht en om de gepaste veroordelingen en schadevergoedingen te vorderen.

Bescherming en veiligheid van de gegevens

De site wordt gehost door de Informaticadienst van Biocodex Benelux, die in een veiligheidssysteem heeft voorzien tegen indringing en andere daden van piraterij. De veiligheid op het internet kan echter niet integraal gewaarborgd worden. Zodoende kan Biocodex Benelux niet aansprakelijk worden gehouden voor informatie die zou kunnen gebruikt worden voor kwaadwillige doeleinden of voor beschadiging van het computermateriaal in geval van raadpleging van deze site.

U kunt deze site vrij bezoeken en de beschikbare informatie raadplegen zonder enige verplichting om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u bepaalde diensten gebruikt die een mededeling van uw persoonsgegevens impliceren, zullen deze vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig de wettelijke verplichtingen. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de behandeling van uw vraag en om u te informeren over onze activiteiten. Deze gegevens worden niet medegedeeld aan derden noch publiek gemaakt, behalve om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of van de politiediensten.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u steeds het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om ze te wijzigen, ze te verbeteren of ze te laten verwijderen. Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen met betrekking tot onze activiteiten of indien u uw gegevens wenst te wijzigen, verbeteren of verwijderen, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens contacteren: Biocodex Benelux, Humaniteitslaan 292 , 1190 Brussel – info@biocodex.be.

Verantwoordelijk uitgever en Webmaster

Deze website wordt uitgebaat door de vennootschap Biocodex Benelux, geldig vertegenwoordigd door haar organen (indien nodig de publicatie in het Belgisch Staatsblad raadplegen).